ตู้กดของทานเล่นอัตโนมัติตั้งอยู่ใน Canteen ของฐาน SAMAR เชื่อมต่อกับระบบ PHAROS ใช้เหรียญในการหยอด
@AmeMare 6명이 진단
0 트윗 결과 패턴 12종류
진단하려는 이름을 입력해 주세요
진단 작성하기
당신의 오리지널 진단을 작성합시다!
@shindanmaker_kr 팔로우하기
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.