0
สับไพ่ด้วยมือข้างที่ถนัดพร้อมกับตั้งจิตให้เป็นสมาธิ และส่งสำรับไพ่คืนให้แม่หมอ เลือกไพ่ 10 ใบ ด้วยมือข้างซ้ายพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตนอยากรู้
@SBH_Kanine
40
0#SBH_LiaHoroG10트윗결과 패턴 44종류
진단하려는 이름을 입력해 주세요
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.